Novinky


11.4.2018 19:00

V sobotu 14.4. brigáda, svoz šrotu, příprava hranice, sraz na zbrojnici 7:30, ÚČAST NUTNÁ


7.2.2018 14:21

Zdravotní prohlídka členů JSDH

Ohlašování pálení Facebook SDH Radvanice zaslat fotky

Info o SDH Radvanice

Stanovy sboru dobrovolných hasičů Radvanice (platné od 2015)

Název, sídlo a obvod působnosti

Náplň činnosti

Členství a jeho vznik

Zánik členství

Práva člena

Povinnosti člena

Kázeňská opatření

Orgány SDH obce Radvanice

Výbor

Zprávu SDH obstarává a za jeho činnost odpovídá výbor. Řídí veškerou jeho činnost, svolává Výroční členskou schůzi a členské schůze, provádí a zajišťuje jejich usnesení a hospodaří se svěřeným jměním SDH.

Je schopen usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

Výbor tvoří 11 členů SDH - starosta, náměstek starosty, velitel SDH a JSDH, zástupce velitele, velitel strojníků, hospodář, 2 vedoucí mládeže, jednatel, preventista a kronikář. Výbor se schází příležitostně nejméně jednou za měsíc.

Výbor je kontrolován Valnou hromadou, která může odvolat z funkce člena Výboru, který se neosvědčil a nahradit jej členem novým.

Na návrh výboru rozhoduje Valná hromada o přijetí nových členů. Usnáší se prostou většinou hlasů přítomných členů.

Náplň funkcí

Starosta SDH

• Je představitelem SDH, který zastupuje při jednáních s jinými orgány a organizacemi.
• Podepisuje písemnosti SDH.
• rozhoduje záležitosti mu svěřené výborem sboru
• připravuje jednání výboru a zajišťuje jeho rozhodnutí
• vyřizuje běžné záležitosti řízení sboru
• odpovídá za dodržování stanov a za rozpracování a plnění usnesení a závěrů vyšších orgánů
• správné hospodaření s vlastním majetkem SDH i s majetkem svěřeným do péče jinými orgány a organizacemi. Vede jeho inventarizaci.
• o své činnosti podává zprávy nejbližšímu jednání výboru
• v době jeho nepřítomnosti jej zastupuje náměstek starosty nebo v náležitostech, které jim svěří
• zodpovídá za informovanost členské základny SDH

Náměstek starosty

• pomáhá starostovi SDH zejména při vypracování plánu práce pro jednání výboru SDH,valnou hromadu, za jejich řádnou přípravu a řízení
• při působení na mládež, její výchově a jejímu získávání pro aktivní činnost v SDH
• při organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí pro své členy i pro občany
• zastupuje starostu v záležitostech, které mu svěří

Jednatel

• přijímá a podle výboru SDH, valné hromady nebo podle pokynů starosty SDH vyřizuje korespondenci a vede o ní jednací protokol
• o došlé korespondenci ihned informuje starostu SDH a podává o ní zprávu ve výboru SDH
• ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává hlášení o činnosti SDH, předkládá je na výboru k projednání a zajišťuje jeho odeslání na OSH ve stanoveném termínu
• podle plánu práce výboru nebo podle pokynů starosty SDH svolává výborové schůze a valnéhromady SDH
• provádí zápisy ze schůzí
• odpovídá výboru SDH za řádné vedení členské evidence (evidenčních lístků členů)
• ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává zprávu výboru pro valné hromady SDH

Velitel SDH

• v případě, že se nejedná o tutéž osobu spolupracuje s velitelem jednotky SDH, jmenovaným Obecním úřadem
• řídí odbornou přípravu členů jednotky SDH a dalších členů pro zařazení do jednotky připravovaných
• odpovídá za dodržování ustanovení zákonných a na ně navazujících předpisů vztahujících se k činnosti jednotky
• odpovídá za naplnění stavu jednotky a vytvoření potřebných záloh
• odpovídá za připravenost jednotky a hasební techniky, za její provoz, za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, za udržování svěřené i vlastní techniky
• odpovídá za součinnost s obecní správou při zabezpečování dokumentace obce, poplachových plánů, funkčnost ohlašoven požárů, údržby vodních zdrojů
• vede dokumentaci o školení a výcviku, získávání odborností členy jednotky i SDH, činnosti jednotky, zásazích
• zpracovává zprávy pro obecní úřad, orgány státní správy i nadřízené orgány SH ČMS, odpovídá za dodržování stejnokrojového předpisu

Velitel JSDH - jmenovaný obecním úřadem

• Velitel sboru vyřizuje všechny záležitosti související s účastí sboru na požární ochraně a v těchto záležitostech zastupuje při jednáních s orgány obce, fyzickými a právnickým osobami.
• řídí činnost jednotky požární ochrany v rozsahu ustanovením zákona a vyhlášek v oboru požární ochrany
• organizuje odbornou přípravu členů podle zadaných témat na jednotlivé roky a odpovídá za jejich úroveň provedení, za akceschopnost zásahové jednotky a svěřenou požární techniku
• vede dokumentaci o odborné přípravě členů, kontroluje knihu provozu požární techniky, spotřebě PHM a mazadel vedenou strojníkem
• kontroluje stav požární techniky, výstroje a výzbroje, vodních zdrojů a navrhuje opatření obcí k odstranění nedostatků, včetně návrhu na případné vyřazení prostředků z používání a nákupu nových
• zastupuje starostu v záležitostech, které mu svěří
• zúčastňuje se odborné přípravy, včetně ověření znalostí ve stanovených termínech

Zástupce velitele

• spolupodílí se po splnění odborné způsobilosti na organizaci, zabezpečení a odborné přípravě členů SDH
• spolupodílí se s velitelem jednotky při kontrole stavu požární techniky, výstroje a výzbroje
• podílí se na přípravě a zabezpečení dvou taktických cvičení jednotky nebo družstva
• v době nepřítomnosti velitele jednotky jej zastupuje, nebo v záležitostech, které mu svěří

Strojník

• zajišťuje údržbu techniky podle vydaných vyhlášek a nařízení
• sleduje provádění oprav požární techniky, výstroje a výzbroje
• vede knihu o provozu strojů, vozidel a spotřebě pohonných hmot
• vede dokumentaci o odborné způsobilosti řidičů - strojníků, řídí činnost strojníků ve sboru
• zúčastňuje se odborné přípravy pořádané HZS Trutnov včetně ověření znalostí ve stanovených termínech

Vedoucí mládeže

• Vedoucí kolektivu mladých hasičů a vedoucí zájmového kolektivu
• řídí se pokyny vyšších orgánů týkající se činností mládeže
• provádí rozhodnutí orgánů sboru, která se týkají oboru činnosti kolektivu
• organizuje a řídí jeho činnost
• tlumočí jeho zájmy a stanoviska na jednání orgánů sboru
• zapojuje kolektivy do celostátní hry Plamen mládeže a dorostu a do dalších akcí pořádaných pro mládež to i za pomoci ostatních členů SDH
• úzce spolupracuje s vedením školy
• snaží se získávat další mládež s cílem vychovat si nástupce do řad hasičů

Kronikář

• zachycuje v ročních zápisech život SDH a z těchto zápisů zpracovává začátkem následujícího kalendářního roku celoroční zápis, který ve formě konceptu předkládá k projednání výboru SDH, a po projednání a schválení ve výboru jej přepisuje do kroniky
• do kroniky se zapisují pouze ty události, které se týkají činnosti sboru
• kronikář kromě psaní do kroniky shromažďuje všechny materiály, které dokumentují činnost sboru např. fotografie, video, záznamy, plakáty, novinové ústřižky atd.
• spolupracuje s Okresním archivem v Trutnově

Hospodář

• odpovídá výboru SDH za dodržování všech právních přepisů a směrnic vztahujících se k hospodaření a vedení účetnictví
• vede účetnictví sboru, finanční deník s přehledem všech příjmů a výdajů sboru, evidenci veškerého majetku SDH
• finanční deník a účetní doklady předkládá ke schválení a podpisu starostovi SDH
• provádí u členů SDH inkaso členských příspěvků a vede jejich přesný přehled a ve stanoveném termínu odvádí členské příspěvky v určené výši na OSH
• veškeré doklady o hospodaření SDH a majetku SDH předkládá na požádání revizní komisi

Preventista

Na úseku prevence:

Zaměřuje svou činnost na preventivně výchovnou činnost kde provádí :
• zvyšuje svou odbornou kvalifikaci a získává odbornost Preventista III nebo Preventista II, případně Preventista I
• sleduje právní předpisy na úseku požární ochrany a zúčastňuje se odborné přípravy organizované odbornou radou prevence OSH nebo KSH
• získané zkušenosti uplatňuje v praxi
• v obci popularizuje požární ochranu v místních sdělovacích prostředcích ( místní rozhlas, místní tisk)
• provádí přednášky pro školní mládež či předškolní mládež
• spolupracuje s referentem mládeže a mladé hasiče seznamuje se základy požární prevence
• působí v obci jako konzultant v otázkách požární bezpečnosti pro ostatní občany – poskytuje pomoc při ochraně majetku před požáry
• může pomáhat při získání odbornosti Preventista I ( odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany) podnikatelům v obci v zabezpečování plnění zákonných povinností; tuto činnost lze provádět i za úplatu jako přijem do poklady SDH
• spolupracuje s obecním úřadem při plnění úkolů obce uložených obci právními předpisy na úseku požární ochrany
• pomáhá tvořit obecně závazné vyhlášky obce, které je obec oprávněna vydávat na úseku požární ochrany
• může plnit pro obec funkci preventisty požární ochrany ( viz vyhláška o požární prevenci)
• může pro obec provádět kontrolu zdrojů požární vody, ohlašoven požárů apod.
• odpovídá výboru SDH za plnění úkolů na úseku požární prevence

Na úseku ochrany obyvatelstva:

• pomáhá plnit obecnímu úřadu úkoly obce dané právními předpisy
• spolupracuje na tvorbě havarijního či krizového plánu obce - pokud se jedná o " určenou obec "
• na základě analýzy možností ohrožení v obci pomáhá při zřizování Zařízení civilní ochrany, pomáhá se zabezpečením personálu pro toto zařízení a případně provádí i jeho odbornou přípravu
• může spolupracovat s obecním úřadem při kontrole krytů civilní ochrany
• spolupracuje s obecním úřadem při organizaci systému varování obyvatelstva
• spolupracuje s obecním úřadem i při provádění osvěty mezi ostatními obyvateli
• na požádání případně pomáhá pedagogům při přípravě na vyučovací hodiny týkající ochrany obyvatelstva - zejména při potřebách praktických ukázek
• může při určení starostou obce být členem bezpečnostní rady obce či krizového štábu

Členské schůze

Členské schůze jsou svolávány výborem podle potřeby 1x měsíčně, nebo žádá-li o to nejméně polovina členů sboru. Členská schůze rozhoduje o běžných záležitostech, vyjímajíc ty, o kterých přísluší jednat výroční členské schůzi nebo výboru.

Výroční valná hromada

Výroční členská schůze SDH obce Radvanice se koná pravidelně jednou do roka.
Svolává ji výbor alespoň 14 dnů předem. Výroční členská schůze má tyto úkoly:
a ] projednat a schvalovat výroční zprávu výboru, zprávu o hospodaření, a zprávu revizní komise
b] jednat o plánu práce na příští rok,
c] jednou za 4 roky volit členy výboru a tři členy revizní komise,
Výroční členskou schůzi řídí statutární zástupce organizace, nebo pověřený člen výboru.
Je schopna usnášení, je-li přítomna alespoň polovina členů sboru a usnáší se prostou většinou hlasů.
Na Výroční členskou schůzi musí být pozván starosta obce, popřípadě jím pověřený zástupce.

Revizní komise

Prapor, znak, stejnokroj, funkční označení

Oddíl mladých hasičů

Členský průkaz

Majetek a hospodaření sboru

Zánik sboru