Novinky


11.4.2018 19:00

V sobotu 14.4. brigáda, svoz šrotu, příprava hranice, sraz na zbrojnici 7:30, ÚČAST NUTNÁ


7.2.2018 14:21

Zdravotní prohlídka členů JSDH

Ohlašování pálení Facebook SDH Radvanice zaslat fotky

Info o SDH Radvanice

Stanovy sboru dobrovolných hasičů Radvanice (platné od 2015)

Název, sídlo a obvod působnosti

Náplň činnosti

Členství a jeho vznik

Zánik členství

Práva člena

Povinnosti člena

Kázeňská opatření

Orgány SDH obce Radvanice

Výbor

Revizní komise

Výroční členská schůze volí jednou za čtyři roky 3 členy revizní komise. Vždy jeden je předsedou této komise. Revizoři kontrolují hospodaření sboru. O výsledcích své kontroly podávají na výroční členské schůzi písemnou zprávu.
• Revizní komise SDH je zvláštním orgánem a působí ve sborech, jejichž členská základna činí alespoň 30 členů.Komise musí být alespoň tříčlenná.
• komise je nezávislá, samostatná a ze své činnosti odpovědná pouze výroční valné hromadě sboru
• zaměřuje se zejména na dodržování zákonů, stanov a směrnic SH ČMS a rozhodnutí vyšších orgánů
• dále dohlíží na hospodaření SDH a na nakládání s majetkem SDH a nejméně 4x ročně provádí inventarizaci pokladní hotovosti
• nahlíží do všech písemností orgánu sboru
• dohlíží též na výdělečnou činnost a přitom zároveň sleduje účelnost a hospodárnost vynakládaných prostředků a dodržování právních a vnitřních předpisů ve vztahu k výdělečné činnosti sboru
• musí být přítomna na jakémkoliv jednání výboru sboru
• 1x ročně předkládá valné hromadě písemnou zprávu, která se vyjadřuje ke stavu hospodaření SDH, účelnosti vynakládaných prostředků a placení členských příspěvků

Prapor, znak, stejnokroj, funkční označení

Oddíl mladých hasičů

Členský průkaz

Majetek a hospodaření sboru

Zánik sboru